چند نوع آیلتس داریم؟

اگر بخواهیم فقط اشاره کوتاهی به انواع آیلتس داشته باشیم باید بگوییم که چهار نوع آزمون تحت نام IELTS برگزار می شوند که در این مقاله به هر یک از