Golden Support

Golden Support چیست؟​

Golden Support خدمت دیگری است از مرکز آیلتس آفاق که با هدف پشتیبانی آموزشی از خریداران دورۀ Forward To IELTS طراحی و تولید شده است.

این سرویس بصورت کلی از بخشهای زیر تشکیل شده است:

  1. طرح سؤال از پشتیبان آموزشی به صورت دایرکت اینستاگرامی، جهت رفع اشکالات آموزشی
  2. حضور در 12 جلسه کلاس آنلاین حل تمرین و تحلیل تست هر چهار مهارت آزمون آیلتس توسط استاد هادی کیهانی
  3. حضور در 32 جلسه لایو آموزشی
Golden Support مخصوص چه کسانی است؟​

این دوره مختص…………………

سرفصلهای Golden Support

محتوا و زمان برگزاری وبینارها

جلسۀ اول ویدئو

آشنایی با جلسۀ اول

توضیحات دربارۀ مطالب ارائه شده در این جلسه

رزرو جلسۀ اول وبینار

جلسۀ دوم ویدئو

آشنایی با جلسۀ دوم

توضیحات دربارۀ مطالب ارائه شده در این جلسه

رزرو جلسۀ دوم وبینار

جلسۀ سوم ویدئو

آشنایی با جلسۀ سوم

توضیحات دربارۀ مطالب ارائه شده در این جلسه

رزرو جلسۀ سوم وبینار

جلسۀ چهارم ویدئو

آشنایی با جلسۀ چهارم

توضیحات دربارۀ مطالب ارائه شده در این جلسه

رزرو جلسۀ چهارم وبینار

جلسۀ پنجم ویدئو

آشنایی با جلسۀ پنجم

توضیحات دربارۀ مطالب ارائه شده در این جلسه

رزرو جلسۀ پنجم وبینار

جلسۀ ششم ویدئو

آشنایی با جلسۀ ششم

توضیحات دربارۀ مطالب ارائه شده در این جلسه

رزرو جلسۀ ششم وبینار

جلسۀ هفتم ویدئو

آشنایی با جلسۀ هفتم

توضیحات دربارۀ مطالب ارائه شده در این جلسه

رزرو جلسۀ هفتم وبینار

جلسۀ هشتم ویدئو

آشنایی با جلسۀ هشتم

توضیحات دربارۀ مطالب ارائه شده در این جلسه

رزرو جلسۀ هشتم وبینار

جلسۀ نهم ویدئو

آشنایی با جلسۀ نهم

توضیحات دربارۀ مطالب ارائه شده در این جلسه

رزرو جلسۀ نهم وبینار

جلسۀ دهم ویدئو

آشنایی با جلسۀ دهم

توضیحات دربارۀ مطالب ارائه شده در این جلسه

رزرو جلسۀ دهم وبینار

جلسۀ یازدهم ویدئو

آشنایی با جلسۀ یازدهم

توضیحات دربارۀ مطالب ارائه شده در این جلسه

رزرو جلسۀ یازدهم وبینار

جلسۀ دوازدهم ویدئو

آشنایی با جلسۀ دوازدهم

توضیحات دربارۀ مطالب ارائه شده در این جلسه

رزرو جلسۀ دوازدهم وبینار